پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی

پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی شاخه پنجم آشتانگا یوگا پراتیاهارا است برای جلوگیری از اینکه یک نفر تسلیم جاذبه حواس شود ،از کنترل موزون نفس استفاده می‌کنیم که باعث می‌شود حواس به جای دنبال کردن اهداف بیرونی خواسته ها ،به درون برگردندو آزاد شوند به این مرحله پراتیاهارا می گویند. مرحله ی بعدی (دارانا)،تمرکز عمیق …

پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی ادامه »