اظهارنامه مالیاتی

حسابدار

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و …حسابداران میپردازیم. تعریف حسابداری حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد …

حسابدار ادامه »