کاپا

در مرداب های سرزمین ژاپن، موجودی بی نهایت عجیب زندگی می کند روی سرش چاله ای است که درون آن پراز آب است. کاپا به آدم ها و جانورانی که در قلمرواش گردش می کنند حمله می کند. با نوک تیزش بدن آنه را سوراخ می کند و محتویات بدنشان را می خورد