ماندراگو

گیاهی است با ریشه ای به شکل انسان که وقتی آن را می کنند فریاد های وحشتناکی سر می دهد.