زیباترین کرم های دنیا

باورتان بشود یا نشود بعضی پروانه ها وقتی کرم هستند زیباترند!